Juridiske råd fra fastlegen kan koste deg dyrt

Juridiske råd fra fastlegen kan koste deg dyrt

Har du en fastlåst konflikt med arbeidsgiver og blir sykmeldt som følge av denne? Da har du som utgangspunkt ikke rett på sykepenger.

«NAV vil ikke godta søknaden min om sykepenger», sukker Kari.

Kari forteller at hun over en lengre periode hatt dårlig kommunikasjon med sin leder. Dette har ført til at hun har måttet gå til det skritt å si opp jobben sin. Hun opplever at det ikke er noen vei tilbake, og at det er bedre å starte på nytt et annet sted. «Ja, du har nok rett idet», sier jeg. «Du er heldig som har en utdannelse og arbeidserfaring som er ettertraktet blant mange arbeidsgivere. Det er selvfølgelig veldig belastende for deg at konfliktnivået på arbeidsplassen har eskalert uten at dere har funnet en løsning på situasjonen.»

Hun forteller videre om flere måneder med nedstemthet, søvnproblemer og kvalme. Tanken på å møte leder og utføre krevende arbeidsoppgaver har vært overveldende. Leder og arbeidstaker har forsøkt å snakke sammen, men Kari har ikke sett tegn til endring. Situasjonen er fastlåst.

På fastlegens kontor har Kari ganske riktig fått beskjed om at hun ikke har krav på dagpenger når hun sier opp selv. «Løsningen» som han har skissert, er at han sykmelder Kari i oppsigelsestiden. Da har hun krav på sykepenger. Fastlegen har oppgitt at sykefraværet skyldes en arbeidskonflikt i sykmeldingen.

NAV avslår søknaden om sykepenger med begrunnelse i at sykefraværet er arbeidsrelatert. NAV har vist til at Kari ikke mottar hverken behandling eller har en diagnose som vitner om at hun er arbeidsufør eller har nedsatt funksjonsevne etter folketrygdlovens bestemmelser. Dersom hun kommer til enighet med arbeidsgiver blir sykefraværet løst. NAV har også vist til at hun er aktiv jobbsøkende og har lagt til grunn at Kari erklærer seg frisk når hun eventuelt starter i ny jobb. Dette underbygger påstanden om at hun ikke har en diagnose som medfører arbeidsuførhet.

Kari er fortvilet og søker juridiske råd hos meg. Hun opplyser at hun er en redelig og pliktoppfølgende arbeidstaker med jevnt over lavt sykefravær. «Jeg har ikke klart å sette mine bein på arbeidsplassen. Jeg gråter litt hver eneste dag og jeg har vært helt ute av stand til kjøre bil på 2 uker, forteller hun.». Kari er ute av seg og bekymrer seg nå for at hun skal slite økonomisk.

Denne saken leder til to grunnleggende spørsmål;

Kan NAV avslå søknad om sykepenger selv om fastlegen sykmelder?

Ja, NAV foretar en selvstendig vurdering om vilkårene til sykepenger er tilstede. Utgangspunktet er at konflikter løses på arbeidsplassen, ikke ved at arbeidstaker er hjemme. For å ha rett til sykepenger må arbeidstaker godtgjøre at arbeidsevnen er helt eller delvis fraværende som følge av sykdom. Det er når konflikten på arbeidsplassen medfører sykdom at arbeidstaker anses som arbeidsufør.

Kunne fastlegen, arbeidsgiver og arbeidstaker løst sykefraværet annerledes?

I denne situasjonen er konflikten på arbeidsplassen fastlåst. Arbeidstaker ønsker seg bort og søker aktivt jobber. Jeg spør om Kari kunne løst arbeidsoppgaver med å jobbe hjemmefra. «Ja, det kunne jeg klart sier hun.» «Jeg anbefaler at du spiller med åpne kort. Du kan med enkelthet få en ny jobb. Du har som du vet arbeidsplikt i oppsigelsestiden og det er viktig at din avslutning blir rydding.» Jeg råder Kari til å komme med forslag til hvordan hun kan utføre arbeidsoppgaver hjemmefra og ha en åpen kommunikasjon med tanke på tidlig fratredelse.

En uke senere forteller Kari at hun har vært i jobb den siste uken. Hun har utført de fleste arbeidsoppgavene hjemmefra. Hun har også fått en nytt jobbtilbud. Arbeidsgiver var først motvillig med tanke på å fristille henne fra kontrakten, men har godtatt å la henne gå.

I dag er Kari i jobb 100% og forteller om både mestring og stor grad av trivsel hos ny arbeidsgiver.

Hun har ikke behov for sykepenger, heldigvis.

Hilde Svenneby
Advokat

 

Har du spørsmål om arbeidsrett og trygderett?

Kontakt Advokatfirmaet Parmer AS
Telefon: 69 17 50 80
e-post: