Rettsområder-old

Rettsområder

Advokatene dekker de fleste rettsområder, blant annet:

Arv-, familie- og skifterett

Vi tilbyr rådgivning i arverettslige spørsmål samt bistand ved skifte av dødsbo. Videre bistår vi våre klienter blant annet i spørsmål om opprettelse av ektepakter, økonomisk oppgjør etter skilsmisse og foreldreansvar. Les mer om arv-, familie- og skifterett her.

Barnevernsrett

Vi bistår våre klienter innen problemstillinger som omsorgsovertakelse og tiltak ved atferdsproblemer hos barn og unge. Les mer om barnevernsrett her.

Fast eiendom og tomtefeste

Vi yter bistand i alle typer saker som gjelder fast eiendom og tomtefeste, herunder mangler i forbindelse med oppføring og salg av bolig. Les mer om fast eiendom og tomtefeste her.

Kontraktsrett og forretningsjus

Vi bistår med utarbeidelse og tolkning av en rekke kontrakter. Les mer om kontraktsrett og forretningsjus her.

Konkursrett

Vi bistår kreditorer og skyldnere med rådgivning ved alle typer konkursrelaterte spørsmål. Les mer om konkursrett her.

Trygderett

Vi bistår i tvister vedrørende de lovbestemte trygder og pensjonsordninger. Les mer om trygderett her.

Erstatningsrett

Vi yter bistand når en skade skal erstattes, særlig innenfor fagområdene personskade og yrkesskade. Les mer om erstatningsrett her.

Husleie

Vi bistår både utleier og leietaker ved utarbeidelse av husleiekontrakter, samt innen alle typer tvister som kan oppstå i løpet av et leieforhold. Les mer om husleie her.

Arbeidsrett

Ved saker som gjelder permisjoner, oppsigelser og avskjed vil det ofte lønne seg å innhente juridisk bistand. Les mer om arbeidsrett her.

Dødsbobehandling

Vi utfører dødsbobehandling og har lang erfaring innen dette felt. Les mer om dødsbobehandling her.

Bistandsadvokat

Vi bistår dem som har vært utsatt for straffbare handlinger, med å fremsette krav i forbindelse med straffesaken.

Straffesaker

Vi har lang erfaring med alle typer straffesaker. Les mer om straffesaker her.