Barnevernsrett

Barnevernsrett

Vi bistår våre klienter innen problemstillinger som omsorgsovertakelse og tiltak ved atferdsproblemer hos barn og unge.

Hva er barnevernsrett?

Barn skal i utgangspunktet bo hos sine foreldre, det er loven og det ligger i det biologiske prinsipp. I saker med omsorgssvikt undersøker barnevernet saken hos fylkesnemnda. Før de gjør dette, undersøker de og forsøker å få bistand til hjemmet for å få familien til å fungere.

Når griper barnevernet inn?

Barnevernet går inn i alvorlige saker hvor barnet står i fare for skjevutvikling. Ofte gjelder dette familier hvor foreldrene har rusproblemer, men det kan også være voldsrelatert.

Mildeste inngreps prinsipp

Det mildeste inngrepet er at barnevernet yter bistand med rådgivning og oppfølging av hjemmet over en periode, for å hjelpe familien til å fungere. Dette inkluderer å få på plass rutiner slik at barnets utvikling sikres. Er ikke dette tilstrekkelig og foreldrene ikke har det som skal til, kan man kreve omsorgsovertakelse. Da bestemmer Fylkesnemda om barnet skal flyttes ut eller ikke.

Hva betyr omsorgsovertakelse?

Omsorgsovertakelse innebærer at barnet plasseres i et fosterhjem eller på institusjon. Den daglige omsorgen overføres juridisk til barneverntjenesten, og de vil stå juridisk ansvarlig for barnets oppvekst.

Trenger du bistand i barnevernssaker? Ta kontakt med Advokatfirmaet Parmer.