Straffesaker

Straffesaker

Våre advokater har lang erfaring med alle typer straffesaker, alt fra voldssaker til tyverisaker. Som mistenkt eller tiltalt, har man rett til advokat.

Hvor starter straffesaker

Straffesaker starter med en politianmeldelse, etterfulgt av en politietterforskning. Påtalemyndigheten tar ut en siktelse dersom personen blir mistenkt og politiet vil foreta ransaking eller andre tvangsmidler, og siktede har da krav på å ha med seg forsvarer under avhør. Når etterforskningen har gått sin gang, vil politiet enten henlegge, skrive et forelegg (bot) eller reise tiltale for domstolen. Dersom man er uenig i et forelegg, kan politiet bringe saken inn for tingretten hvor en juridisk fagdommer og to legdommere vil ta stilling til skyld og straff.

Når foreldes straffesaker

Det er mange straffesaker som foreldres etter fem år, dersom en siktelse kommer fem år etter handlingen har skjedd. Det har med strafferammen å gjøre, og denne er i dag på to år. I de alvorligste sakene er det nesten ikke foreldelse.

Hva gjør en forsvarsadvokat

En forsvarsadvokat går gjennom saken og drøfter med den siktede/tiltalte og forsøker å finne svakheter i sakens dokumenter. Politiet lager bevisoppgave, og våroppgave er å se etter andre bevis og andre vitner som kan gjøre at saken fremstår på en annen måte enn det politiet legger frem. Det er ofte viktig å få frem momenter som gjør at en straff kan bli så lav som mulig.

Hva gjør en bistandsadvokat

En bistandsadvokat hjelper fornærmede i en straffesak. Bistandsadvokaten går gjennom saken og drøfter med den fornærmede og forsøker å finne bevis for hvilken skade som fornærmede har fått og hvor stor den er og hvilken erstatning og oppreisning skadelidte skal ha.

Trenger du bistand til straffesaker? Ta kontakt med Advokat Erik Parmer.